Økte leieinntekter og fortsatt god lønnsomhet

Høyere leieinntekter grunnet årlig regulering og investeringer motvirket de økte rentekostnadene i årets første tertial.

AKAs finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.
AKAs finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Driftsresultatet per 1. tertial 2024 var på 150,7 mill. kroner, noe som var en økning på 10,3 mill. kroner (7,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen var i sin helhet drevet av høyere leieinntekter grunnet årlig oppregulering av kontrakter, investeringer i eiendomsporteføljen og kjøp av nye eiendommer i 2023. Resultat før skatt i årets første tertial var 42,2 mill. kroner. Dette var en nedgang på 19,8 mill. kroner mot fjoråret grunnet økte rentekostnader samt negativ resultatandel fra investering i DK Retail Invest AS som følge av engangskostnader knyttet til etableringen.

- Lønnsomheten fra driften er fortsatt meget solid og med en topplinjevekst på 6 % og positive effekter fra rentesikringer motvirker vi de økte rentekostnadene, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Som i 2023 er det hittil i år observert få transaksjoner i markedet for handelseiendommer. Mer forutsigbare forventninger til fremtidige rentenivåer kan gi økt aktivitet og gjennomføring av flere transaksjoner fremover. AKAs vekstambisjoner tilsier at vi vil være en synlig aktør i transaksjonsmarkedet, men samtidig vil det være høyt fokus på konsolidering av investeringen i Danmark samt gjennomføring av de avtalte overtakelsen som samlet teller 64 eiendommer.

- Vi er tålmodige og stoler på vår langsiktige strategi som har resultert i et stort antall eiendomsinvesteringer med god lønnsomhet. I februar kunne vi endelig markere overtakelsen av første pulje med dagligvareeiendommer i Danmark og vi gleder oss til å tilegne oss enda mer erfaring og kunnskap om et nytt geografisk marked, sier adm.dir. Jane K. Gravbråten.

Gjennom første tertial har aktiviteten knyttet til investeringer i eksisterende eiendomsportefølje fortsatt med stort omfang og det er mange prosjekter som er planlagt gjennomført i løpet av året. Arbeidet med ytterligere etablering av hurtigladere for el-biler og svanemerkede vaskehaller fortsetter ved flere eiendommer i porteføljen med formål om å styrke servicekonseptene på eiendommene. I forbindelse med operasjonaliseringen av bærekraftstiltak jobbes det spesielt med prosjekter med formål om å redusere eiendommens klimaavtrykk og leietakers energiforbruk, og det er etablert flere solcelleanlegg som er satt i drift samt inngått avtale om ytterligere etablering.

- Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere og optimalisere vår eiendomsforvaltning, noe som gjøres i tett samarbeid med våre leietakere og samarbeidspartnere. Det er etablert flere spennende prosjekter for å implementere ny teknologi og IT-verktøy samt styrke interne prosesser for i størst mulig grad å være en proaktiv gårdeier, uttaler eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Per juni 2024 eier AKA, direkte eller indirekte, portefølje bestående av 259 eiendommer og 557.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 909 mill. kroner, hvorav 56 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var 7,6 år og utleid areal var 99 %. Tallene inkluderer gjennomført overtakelse av 22 eiendommer i Danmark som AKA er teknisk og kommersiell forvalter av, og resterende 42 eiendommer i transaksjonen forventes overtatt ila. 2024.

 

Les AKAs delårsrapport for 1. tertial 2024 her.

 

Nøkkeltall AKA konsern per 30.04.2024

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per juni 2024