Objektiv og faglig velfundert Vista-analyse bør hensyntas

Hva skal til for å skape mer liv og røre i indre del av Hønefoss sentrum?

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS

Hva skal til for å skape mer liv og røre i indre del av Hønefoss sentrum?  Mer handel, som flere gårdeiere og næringsdrivende mener i et innlegg i Ringerikes Blad 5. mai? Eller betydelig flere kontorarbeidsplasser samt et øket kultur-, serverings- og tjenestetilbud, som det anerkjente analyseselskapet Vista Analyse mener? 

Gårdeierne og de næringsdrivende i indre sentrum som står bak innlegget, kan her absolutt beskyldes for å «snakke for sin syke mor». Dét kan selvfølgelig også vi i AKA hevdes å gjøre. Derfor har vi bygget hele vårt nye planforslag på Vistas grundige handelsanalyse fra 2022. Vista er ett av de aller fremste analyseselskapene i Norge på dette området. De er derfor engasjert av en rekke kommuner, fylkeskommuner og private aktører over hele landet for å lage denne type utredninger. Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet står på deres kundeliste.

Det er ikke mer handel som vil redde indre sentrum

Når vi har sagt at den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen ikke vil være negativ for utviklingen i indre bysentrum – og at den tvert i mot vil være positiv for denne - så bygger vi dette på Vistas hovedkonklusjoner:

  • Mer handel vil ikke kunne redde fremtidens indre sentrum i Hønefoss.
  • De norske byene som i dag har et attraktivt sentrum med mye byliv, har utviklet et bredt tilbud av servering og tjenesteytingå ha arbeidet målrettet med sentrumsutvikling, attraktive møteplasser og kultur i sentrum. Disse byene har også kjøpesenter i sentrum, akkurat som Hønefoss har med Kuben som har solid omsetningsvekst, samt avlastningssentre utenfor selve bykjernen.
  • For butikkene som ønsker å etablere seg på Hvervenmoen, er ikke indre sentrum et alternativ.
  • I tillegg til store utfordringer knyttet til effektiv logistikk og varetransport, er generelt leiepriser i sentrumskjerner for høye i en tid hvor fokuset på kostnader for å overleve er sterkere enn noengang.
  • Etablering av slike aktører i indre del av sentrum er derfor ikke en del av løsningen for en attraktiv og folkerik sentrumskjerne.
  • Den handelen som overlever i bysentrum, har en begrenset arealstørrelse og søker til områder med stor sirkulasjon, som for eksempel kollektive knutepunkt eller kjøpesentre med egen parkeringsplass.
  • Det er ingen av dagens aktører i indre del av sentrum som vi planlegger å flytte til Hvervenmoen som følge av vårt planforslag.

Risiko for økt handelslekkasje

Som vi tidligere har understreket i innlegg i Ringerikes Blad, ønsker nå stadig flere storhandelsaktører mindre og mer arealeffektive lokaler - fra ca. 1.200 kvadratmeter og oppover. Får de ikke denne muligheten på Hvervenmoen, og fordi indre sentrum for dem ikke er et alternativ, så vil de etablere seg andre steder. Derfor frykter vi at Ringerike kommer til å miste en rekke attraktive aktører dersom kommunedirektørens forslag om minimumstørrelse på 1.500 kvadratmeter blir vedtatt. Det vil i så fall medføre økt handelslekkasje. Vista påpeker at Ringerike allerede er i ferd med å miste posisjonen som handelsdestinasjon.

Vi er overrasket over at gårdeierne og de næringsdrivende som har skrevet innlegget i Ringerikes Blad, åpenbart ikke innser hva flyttingen av 1.500-2.000 potensielle fremtidige kontorarbeidsplasser fra Hvervenmoen til indre bysentrum vil innebære. For oss, med solid støtte i Vistas analyser, fremstår dette som en gylden mulighet som sentrumsaktørene burde ta i mot med åpne armer. Alternativt vil disse arbeidsplassene bli etablert på Hvervenmoen, i tråd med gjeldende reguleringsplan, men i strid med både kommuneadministrasjonens og -politikernes uttrykte ønske.

Vi trenger konstruktivt samarbeid, ikke splitt

Vi er derfor også overrasket over at innleggsforfatterne tvert i mot mener at vårt planforslag vil være svært ødeleggende for Hønefoss sentrum, og at kommunepolitikerne derfor burde være bekymret. Når politikerne om kort tid skal ta stilling til vårt planforslag, så håper vi at de har tillit til Vistas objektive og faglig velfunderte analyse. Akkurat som vi har. Hadde de aktuelle gårdeierne og næringsdrivende også hatt det, så ville det lagt grunnlag for et godt, konstruktivt samarbeid om den fremtidige utviklingen av indre og ytre sentrum i Hønefoss. Sammen ville vi da kunne realisere det spennende, uutnyttede potensialet som Vista mener at vi har.