Nytt, viktig steg for Hønefoss som handelsdestinasjon

Gjennom den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen, vil AKA bidra til å oppfylle Ringerike kommunes ambisjoner om nye arbeidsplasser og ytterligere forsterket posisjon for Hønefoss som attraktiv handelsdestinasjon.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS

Formannskapet i Ringerike får den 15. mars en presentasjon av AKAs foreslåtte planer for neste
utbyggingstrinn på Hvervenmoen. Vi opplever at utbyggingsplanene er i tråd med både
kommuneadministrasjonens og - politikernes signaler og ønsker de senere årene, og vi i AKA har en god og
konstruktiv dialog med kommunen om disse.


Mesteparten av de gjenstående, ubebygde arealene på Hvervenmoen er regulert til kontorer. Som følge av
kommunens ønske om at nye kontorarbeidsplasser fremover skal lokaliseres i indre del av Hønefoss sentrum,
samt store markedsendringer og trender innenfor handelsnæringen, har vi imidlertid endret våre tidligere
utbyggingsplaner. I stedet for å bygge enda flere kontorer på Hvervenmoen, ønsker vi nå å etablere ny og
supplerende handelsvirksomhet i næringsparken som av kommunen er definert som en del av ytre sentrum i
Hønefoss.


1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser i indre sentrum


Utbyggere i indre bysentrum vil dermed få mulighet til å etablere hele 1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser
som ellers ville ha havnet på Hvervenmoen. Med så mange nye arbeidsplasser som det dermed tilrettelegges
for nært kollektivknutepunktet, vil det kunne skapes nytt liv i indre sentrum. Dette vil være svært positivt for
handelsaktørene, serveringsstedene, tjenesteleverandørene og kulturtilbyderne - samt ikke minst for alle
kundene.


Den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen vil ikke konkurrere med etablerte virksomheter i indre
bysentrum, den vil tvert i mot komplettere disse. Utbyggingen vil ytterligere styrke Hønefoss sin posisjon som
attraktiv handelsdestinasjon for over 100.000 mulige kunder fra Ringerike og tilliggende områder.

 

Hovedpunktene i AKAs planforslag


- Tilrettelegge for videre utvikling på Hvervenmoen for handel med plasskrevende varer og volumvarer samt
andre arealkrevende konsepter med bredt vareutvalg.


- Redusere dagens krav om en minimumstørrelse på 2.000 kvadratmeter per forretning til 1.200
kvadratmeter. Bakgrunnen for dette er at stadig flere aktører ønsker mindre og mer arealeffektive lokaler
blant annet for å imøtekomme nasjonale og lokale bærekrafts- og klimamål, pressede marginer samt
konkurranse fra netthandel.


- Videreføre eksisterende, helserelatert virksomhet, men ikke etablere ny utover tidligere omfang. Helse og
tjenesteyting etc. bør primært ligge i indre sentrum.


- Mulighet til å etablere inntil to store dagligvarebutikker på minimum 2.500 kvadratmeter hver. Butikkene
vil først og fremst rettes mot arbeidstakere i nærområdet og gjennomreisende på vei til og fra hytter i
Hallingdal og Valdres.


- Mulighet til å etablere handelskonsept for store forpakninger som Norgesgruppens Gigaboks.


- Mulighet til å etablere inntil to bevertingstilbud tilknyttet handelskonseptet og/eller veimat/fast-food for
gjennomreisende og kunder på Hvervenmoen. Dette er en naturlig følge av at et stadig økende antall
elbilister velger å handle og spise der de lader bilene sine. Kaféer, restauranter og uteliv bør imidlertid
fortsatt ligge i indre sentrum. Bevertning/veimat på Hvervenmoen vil ikke konkurrere med disse men
komplettere handelsparken.


Ingen problemer for trafikken


Våre foreslåtte utbyggingsplaner vil, forutsatt enkelte tiltak, ikke skape trafikale problemer på Hvervenmoen. Vi
foreslår en trinnvis utbygging hvor første trinn utnytter dagens restkapasitet, og andre trinn utbygges etter
gjennomførte tiltak på lokalt veinett. Trafikksituasjonen vil da kunne løses på en god måte med lokale
tilpasninger/tiltak uten implikasjoner i forhold til E16.


Handelsanalyse identifiserer uutnyttet potensial


Analysebyrået Vista Analyse har i forbindelse med vårt planarbeid gjennomført en grundig handelsanalyse for
Hvervenmoen/Hønefoss. Ifølge denne har Hvervenmoen et godt utgangspunkt for å fremstå som et kompakt
og fullverdig handelssted både for den omkringliggende regionen og for et større nedslagsfelt - blant annet for
gjennomreisende til hytteområder i Valdres og Hallingdal, samt for tilliggende områder som Jevnaker, Hole og
Modum med flere. Dette potensialet er ikke tatt ut, mener Vista som advarer at «dersom tilbudet ikke blir
tilstrekkelig attraktivt, vil andre veikryss kunne utvikles med konkurrerende virksomhet». Dette vil således da
bli en tapt mulighet for Hønefoss og Ringerike.


Ifølge Vista er det en betydelig underdekning for flere vareslag i kommunen. I dagens situasjon mener de at
Hønefoss og Ringerike er i ferd med å tape markedsandeler og dermed også sin posisjon som regionalt
handelssted. Denne handelslekkasjen vil våre nye planer for Hvervenmoen bidra til å tette.


«Hønefoss har tatt ut begrenset vekst i omsetting innen service i sentrumskjernen. Lav vekst svekker bruk av
sentrum inn i en periode der servering og kultur er viktigere for sentrumsutvikling enn tilbudet av varer.
Utbygging med plasskrevende varer, volumvarer og andre arealkrevende konsepter i sentrum, vil forringe
sentrums kvalitet og svekke potensialet for utvikling av strøksgater med liv i gateplan», fremgår det videre av
handelsanalysen.


Vista understreker også at «for gjennomreisende er ikke Hønefoss sentrum et alternativ. De reiser videre. For
volumhandel er heller ikke Hønefoss sentrum et alternativ, fordi disse arealkrevende konseptene ikke egner
seg i sentrumsmiljø med kompakte strukturer.»


Må tenke helhetlig


Ringerike kommune har i sin vedtatte arealstrategi definert et indre og ytre sentrum i Hønefoss. Hvervenmoen
er her definert som en del av ytre sentrum. Gjennom vårt forslag til videreutvikling av dette området, prøver vi
å bidra til en helhetlig sentrumsutvikling i Hønefoss hvor dynamikken i indre og ytre bysentrum utnyttes best
mulig.


Ved at indre og ytre sentrum spiller mer på lag, og i større grad anerkjenner hvordan vi kan komplettere
hverandre, vil vi sammen kunne skape grunnlag for en meget positiv utvikling og vekst for hele Hønefoss – til
beste for både de næringsdrivende og innbyggerne.