Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hvervenmoen-plan viktig for Hønefoss sin fremtid

AKAs forslag til plan for videre utvikling av Hvervenmoen er nå ute på offentlig høring.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS

AKAs forslag til plan for videre utvikling av Hvervenmoen er nå ute på offentlig høring. Alle som ønsker det, har dermed innen høringsfristen 10. juli mulighet til å si sin mening om innholdet i planforslaget.

Utbyggingen av Hvervenmoen har vært en ubetinget suksess. Vi ønsker nå å bygge videre på denne. Vårt forslag til hvordan dette best kan gjøres for Hønefoss, Ringerike kommune og hele vår region, er imidlertid ikke bare en isolert plan for Hvervenmoen; Dette er en plan som vil påvirke hele den fremtidige utviklingen av både indre og ytre bysentrum på en helhetlig og positiv måte.

Positive reaksjoner

Reaksjonene på planforslaget, som vi har utarbeidet etter ønske fra Ringerike kommune, har for det aller meste vært positive. Alle som er interessert har nå mulighet til å lese det objektive, grundige og oppdaterte konsekvens- og analysematerialet som ligger til grunn for vårt forslag samt til å gi innspill til planen. Alt dette ligger nå lett tilgjengelig på Ringerike kommunes hjemmeside.

Vi er glade for at et bredt flertall i formannskapet i mai støttet våre forslag til overordnede grep for den nødvendige videreutviklingen av handelsparken på Hvervenmoen. Dette er helt avgjørende for at Ringerike og Hønefoss i fremtiden skal opprettholde sin posisjon som attraktiv handelsdestinasjon og dermed også bidra til å redusere handelslekkasjen. Alternativt vil mange muligheter gå tapt. Det er flere, konkurrerende steder og regioner som da raskt vil utnytte disse.

Store markedsendringer

Av analysematerialet som ligger til grunn for vårt forslag, fremgår det klart hvordan store markedsendringer og trender påvirker handelsutviklingen også i Hønefoss. Dette gjelder ikke minst når det gjelder behovet for å kunne tilby mindre butikkarealer enn det vi tidligere er vant til på Hvervenmoen. Flere nye handelsaktører ønsker å etablere seg her med butikker på 1.200 m2 og oppover. For disse er ikke indre del av sentrum et alternativ. Derfor frykter vi å miste noen av disse mulighetene hvis kommunedirektørens forslag om en minimumstørrelse på butikkene på 1.500 m2 skulle bli vedtatt. De 300 m2 som ligger imellom 1.200 og 1.500 m2 vil kunne være utslagsgivende for at Ringerike og Hønefoss velges bort av viktige aktører. Forhåpentligvis vil et fortsatt bredt politisk flertall i Ringerike hensynta dette i den videre behandlingen.

Viktig for nytt liv i indre sentrum

Som vi har understreket en rekke ganger, ønsker vi ikke å flytte noen av butikkene som i dag er i indre sentrum av Hønefoss til Hvervenmoen. Mesteparten av de gjenstående, ubebygde arealene på Hvervenmoen er regulert til kontorer. Som følge av kommunens ønske om at nye kontorarbeidsplasser fremover skal lokaliseres i indre del av Hønefoss sentrum, samt de nevnte, store markedsendringene og trendene innenfor handelsnæringen, har vi endret våre tidligere utbyggingsplaner. I stedet for å bygge enda flere kontorer på Hvervenmoen, ønsker vi derfor å etablere ny og supplerende handelsvirksomhet i næringsparken.

Utbyggere i indre bysentrum vil dermed få mulighet til å etablere hele 1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser som ellers kunne ha havnet på Hvervenmoen. Med så mange nye arbeidsplasser som det dermed tilrettelegges for nært kollektivknutepunktet, vil det kunne skapes nytt liv i indre sentrum. Dette vil være svært positivt for handelsaktørene, serveringsstedene, tjenesteleverandørene og kulturtilbyderne - samt ikke minst for alle kundene. Det er en slik utvikling som vil «redde» indre sentrum i Hønefoss, tilsvarende som i en rekke andre, sammenlignbare byer i Norge. Planforslaget for Hvervenmoen er derfor utelukkende positivt for Hønefoss sentrum.