Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Handelsaktørene velger selv hvor de skal etablere seg

Må ha mulighet til å leie mindre arealer.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS

De nye butikkene som ønsker å etablere seg på Hvervenmoen, må ha mulighet til å leie mindre arealer enn det som i dag er mulig i handelsparken. Kan de ikke det, velger de andre steder enn Ringerike.

Vista Analyse har i forbindelse med vårt planarbeid gjennomført en grundig handelsanalyse for Hvervenmoen/Hønefoss. Ifølge Vista er Hønefoss og Ringerike for lengst i ferd med å tape markedsandeler og dermed også sin posisjon som regionalt handelssted. Vista frykter at andre handelsdestinasjoner vil utkonkurrere Hønefoss dersom ikke tilbudet på Hvervenmoen er tilstrekkelig attraktivt. De mener også at både ytre og indre sentrum i Hønefoss har et uutnyttet vekstpotensial. Dersom dette ikke utnyttes, vil det være en tapt mulighet for både Hønefoss og Ringerike.

Aktørene ønsker mindre lokaler

Stadig flere handelsaktører ønsker nå mindre og mer arealeffektive lokaler blant annet for å imøtekomme nasjonale og lokale bærekrafts- og klimamål, pressede marginer samt konkurranse fra netthandel. I tillegg til store utfordringer knyttet til effektiv logistikk og varetransport, er generelt leiepriser i sentrumskjerner også for høye i en tid hvor fokuset på kostnader for å overleve er sterkere enn noengang før.
Mange handelsaktører ønsker derfor i dag lokaler fra ca. 1.200 kvadratmeter og oppover, og da gjerne så små som mulig innen de tillatte minimumsgrensene. Får de ikke denne muligheten, etablerer de seg andre steder enn Ringerike. For disse butikkene er rett og slett ikke indre bysentrum i Hønefoss et alternativ, noe også Vista bekrefter i sin analyse.

Kommunedirektøren argumenterer i sitt saksfremlegg til vårt planforslag at minimumsgrensen for handelsetablering på Hvervenmoen skal være på 1.500 kvadratmeter, med unntak av møbler og hvitevarer hvor forslaget er 1.200 kvadratmeter. Dette mener vi at er for høyt gitt markedsutviklingen som tidligere beskrevet. Vi frykter med kommunedirektørens forslag at Ringeriksregionen kommer til å miste attraktive aktører som ønsker seg arealer på mellom 1.200 og 1.500 kvadratmeter. I den forbindelse er det grunn til å minne om at det faktisk er handelsaktørene selv, som etter grundige analyser av kundegrunnlag, konkurransevilkår, beliggenhet, infrastruktur etc., som avgjør hvor de skal etablere seg – ikke kommuneadministrasjoner og -politikere. Ifølge Vista er ikke indre sentrum i Hønefoss av flere årsaker et alternativ for de handelsaktørene som ønsker etablering på Hvervenmoen. Analysebyrået mener videre at etablering av slike aktører i indre del av sentrum ikke er en del av løsningen for en attraktiv og folkerik sentrumskjerne.

Handel redder ikke indre sentrum

Handelsanalysen dokumenterer at de aller fleste byer i Norge de to siste tiårene har hatt et overordnet mål å opprettholde handel i bysentrum. Tanken skal da ha vært at handel trekker folk til byens sentrumskjerne slik at det skaper byliv. Vista understreker imidlertid at de byene som i dag har et attraktivt sentrum med mye byliv, har utviklet et bredt tilbud av service og tjenesteyting gjennom å ha arbeidet målrettet med sentrumsutvikling, attraktive møteplasser og kultur i sentrum. Det påpekes også at mange av de byene som lykkes med et folkerikt sentrum, har et kjøpesenter i sin indre kjerne. «Lokaler i strøksgatene som tidligere huset butikker, har i dag i stedet serveringssteder og preges av uteliv på kvelden i stedet for formiddagshandel som var mer vanlig tidligere. Den handelen som overlever i bysentrum, har en begrenset arealstørrelse og søker til områder med stor sirkulasjon, som for eksempel kollektive knutepunkt eller kjøpesentre med egen parkeringsplass», fastslår Vista.

Også Hønefoss er med Kuben så heldig å ha et kjøpesenter midt i indre sentrum, noe som er meget gunstig for den videre sentrumsutviklingen. Byen har i tillegg kulturtilbud, serveringssteder, utgangspunkt for gode møteplasser samt et betydelig potensial for et stort antall nye kontorarbeidsplasser. Indre sentrum har dermed i utgangspunktet de viktigste faktorene for å kunne lykkes tilsvarende som de andre byene Vista viser til. Ytre sentrum/Hvervenmoen kan samtidig håndtere gjennomgangstrafikken og tilreisende til stor-handelsdelen. Sammen har indre og ytre sentrum dermed store muligheter til å få til mye spennende, bare vi gjør de riktige grepene. Og det er dette store, uutnyttede potensialet som Vista påpeker i handelsanalysen.

Planen i tråd med signaler og ønsker

AKAs planer for neste utbyggingstrinn på Hvervenmoen ble presentert for formannskapet i Ringerike kommune 15. mars i år. Hovedgrepet i planforslaget går ut på 1) redusere andel areal regulert til kontor og 2) styrke Hvervenmoen som handelsdestinasjon for storhandel. Vi opplever at utbyggingsplanene er fremtidsrettete og i tråd med både kommuneadministrasjonens og - politikernes signaler og ønsker de senere årene, og vi har en god og konstruktiv dialog med kommunen om disse. Etter presentasjonen for formannskapet og i Ringerikes Blad, har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger.

Kommuneadministrasjonens saksfremlegg for planforslaget skal først behandles politisk av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) den 8. mai, og deretter av Formannskapet den 16. mai. Forhåpentligvis vil planen da bli vedtatt sendt ut på offentlig høring hvor alle vil få mulighet til å gi sine eventuelle kommentarer.

Vi i AKA har forståelse for at enkelte kan være bekymret for at en ytterligere handelsutbygging på Hvervenmoen kan bidra til ytterligere redusert aktivitet i indre bysentrum av Hønefoss. Disse bekymringene er imidlertid etter vår mening ubegrunnede; tvert imot mener vi at planene vil være positive for den fremtidige sentrumsutviklingen.

AKA aktiv støttespiller for sentrum

Det siste er vi glade for å kunne fastslå; AKA har alltid ønsket å være en aktiv støttespiller for Hønefoss sentrum - ikke minst gjennom vår omfattende satsing i Schjongslunden på Hønefoss Arena og AKA Arena, samt våre videre planer for dette sentrumsområdet. Reduksjon av regulert kontorareal på Hvervenmoen vil gi andre utbyggere nye muligheter til å etablere hele 1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser i indre bysentrum, arbeidsplasser som uten planendringen ville ha havnet på Hvervenmoen. Dette bidrar til å skape nytt liv nært kollektivknutepunktet i Hønefoss by, og vil være svært positivt for handelsaktørene, serveringsstedene, tjenesteleverandørene og kulturtilbyderne - samt ikke minst for alle kundene.

Vi ønsker ikke å flytte noen eksisterende butikker eller serveringssteder fra indre bysentrum til Hvervenmoen. Foreslått servering innen veimat vil ha et helt annet kundegrunnlag enn serveringsstedene i indre sentrum. På Hvervenmoen vil det være kundene i de ulike butikkene og gjennomreisende som kommer til å benytte seg av serveringstilbudet.

Kun unntaksvis er de aller største butikkene i indre bysentrum i Hønefoss i dag på størrelse med de aller minste nye storhandelsaktørene som vi ønsker oss på Hvervenmoen. Selv om nok noen mener at det ville være mulig å etablere ytterligere enkelte butikker på denne størrelsen også i indre sentrum, så ville dette sannsynligvis være uønsket av både politikere og innbyggere. Etableringene vil gi et lukket gaterom og ikke minst vil det kreve en betydelig varetransport og parkeringskapasitet. Et økende antall store varebiler og vogntog i sentrumskjernen av byen er det neppe noen som ønsker - hverken av trivsels- eller klimamessige årsaker.

Styrker posisjon som handelsdestinasjon

Den planlagte videreutviklingen av Hvervenmoen vil utfra dette ikke konkurrere med etablerte virksomheter i indre bysentrum, den vil tvert imot komplettere disse. Utbyggingen vil ytterligere styrke Hønefoss sin posisjon som attraktiv handelsdestinasjon for over 100.000 mulige kunder fra Ringerike og tilliggende områder.

Hovedfokuset for Ringerike kommune og aktørene i indre sentrum bør derfor fremover være å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i indre sentrum samt et enda bedre kultur-, serverings- og tjenestetilbud – akkurat som de fleste andre, norske byene som har lykkes med å skape et pulserende og godt liv i sine sentrumskjerner.