Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

AKA med stø kurs i 1. tertial

AKA se tilbake på nok et tertial med økte leieinntekter og solide resultater fra den underliggende driften.

Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.
Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.

I en periode med begrenset aktivitet i transaksjonsmarkedet kan AKA se tilbake på nok et tertial med økte leieinntekter og solide resultater fra den underliggende driften.

Totale leieinntekter per april var 227,4 mill. kroner, noe som var en økning på 18,8 mill. kroner mot samme periode i 2022. Økningen mot fjoråret knyttes til kjøp av nye eiendommer, investeringer i eiendomsporteføljen og årlig oppregulering av husleier. Resultat før skatt var 62,0 mill. kroner, en nedgang mot fjoråret på 3,0 mill. kroner blant annet grunnet høyere rentekostnader og økt eiendomsskatt.

- Topplinjevekst og et godt finansielt fundament med betydelig sikring mot renteøkninger gir oss gode forutsetninger til å jobbe frem solide resultater under krevende makroøkonomiske forhold, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Som følge av stor usikkerhet knyttet til finansielle forutsetninger og økende rentenivåer har aktiviteten i transaksjonsmarkedet for næringseiendom bremset kraftig opp, noe som har vært tilfellet siden høsten 2022.

- Transaksjonsmarkedet for næringseiendom er fortsatt preget av krevende finansielle forhold og avstand mellom selgers prisforventninger og kjøpers betalingsvilje. I årets første tertial ble det observert få transaksjoner innen næringseiendom og for AKAs del har det vært lavere eiendomsinvesteringer enn budsjettert, sier investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

Konsernet har i løpet av 1. tertial overtatt en ny handelseiendom lokalisert i Målselv kommune med NorgesGruppen og Europris som leietakere. Det investeres fortsatt tungt i eksisterende eiendommer og hittil i år er det påbegynt og ferdigstilt flere utviklingsprosjekter på egne eiendommer. Videre er det fortsatt et høyt fokus i organisasjonen på ytterligere effektivisering av driftsrutiner og IT-systemer for å i størst mulig grad være en proaktiv og effektiv gårdeier i tett relasjon med leietakerne.

- Gjennom samarbeidsprosjekter med leietakerne har AKA påbegynt operasjonaliseringen av arbeidet med bærekraft og spesielt jobbes det med prosjekter med formål om å redusere eiendommens klimaavtrykk og leietakers energiforbruk, uttaler adm.dir. Jane K. Gravbråten

Per juni 2023 eier AKA, direkte eller indirekte, en landsdekkende portefølje bestående av 236 eiendommer og 528.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 819 mill. kroner, hvorav 54 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var per juni 7,3 år og ledig areal utgjorde 1,2 %.

Les AKAs delårsrapport for 1. tertial 2023 her 

Nøkkeltall AKA konsern per. 1 tertial 2023

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per juni 2023