AKA med ny toppnotering i 2021

Økte leieinntekter og effektiv forvaltning la grunnlaget for et rekordstort resultat, som ble sikret av betydelig gevinst fra salg av eiendom.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.
Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.

Resultat før skatt for 2021 ble 467,0 mill. kroner, mot 257,7 mill. kroner i 2020. Økningen er i stor grad relatert til vesentlig høyere gevinst fra salg av eiendom i 2021. Korrigert for dette samt ekstraordinære resultatposter viser det underliggende resultatet før skatt en vekst mot 2020 på 18,0 mill. kroner (10,5 %).

Totale leieinntekter var 610,4 mill. kroner i 2021 mot 567,2 mill. kroner i 2020. Veksten på 43,2 mill. kroner (7,6 %) forklares med nye investeringer i 2020 og 2021, samt årlig oppregulering av husleier.

- Organisasjonen har gjennom nok et år preget av pandemi klart å holde et høyt aktivitetsnivå, og kjernevirksomheten drift, forvaltning og utvikling av eksisterende eiendom leverer meget godt. Forretningsmodellen har vist seg både solid, effektiv og lønnsom over mange år, noe som fremkommer tydelig av årets resultat, sier finansdirektør Thomas A. Simonsen.

Transaksjoner og eiendomsporteføljen

Konsernet har i løpet av 2021 investert i 12 nye handelseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på 751 mill. kroner. I tillegg investerte konsernet i et syndikat og ble en av ankerinvestorene med en eierandel på 35 % i Jærhagen Eiendomsinvest AS, som kjøpte Jærhagen kjøpesenter for 1,2 mrd. kroner. Gjennom 2021 ble det også solgt 15 eiendommer og en kontorseksjon til en brutto eiendomsverdi på 743 mill. kroner. – Det har vært stor aktivitet i eiendomsmarkedet gjennom 2021 og skarp konkurranse om objektene. Vi er godt fornøyde med at vi, som et av Norges største privateide eiendomsselskap, viser god gjennomføringsevne i transaksjonsmarkedet, sier AKAs investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

I samsvar med investeringsstrategien var hovedvekten av overtakelsene eiendommer som har lange leiekontrakter med solide og kjente motparter innen dagligvare, bredt vareutvalg og faghandel.

Per 31.12.2021 eier AKA, direkte og indirekte, en eiendomsportefølje bestående av over 514.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 228 eiendommer og med en samlet årsleie på ca. 747 millioner kroner. Antall eiendommer i porteføljen ble redusert med 2 i løpet av 2021, men porteføljen vokste likevel med om lag 80.000 kvadratmeter og 100 mill. kroner i årsleie. Vektet gjenværende leietid i porteføljen per 31.12.2021 var 7,4 år og ledige arealer var på 0,8 %.

Eiendomsporteføljen er lokalisert i alle landsdeler i Norge og de største leietakerne er Reitan (35 %), NorgesGruppen (28%), Europris (8 %) og Coop (8 %). Etter bred omsetningsvekst blant leietakerne i porteføljen i 2020, ble farten utjevnet i løpet av 2021. Sammenlignet med normalåret 2019 er det fortsatt vesentlig omsetningsvekst innen dagligvare, bredt vareutvalg og byggevare.

2022

AKA har hittil i 2022 gjennomført overtakelse av én handelseiendom, og inngått avtale om overtakelse av ytterligere fem. Samlet er eiendomsverdien til disse seks eiendommene 363 mill. kroner. Konsernet eier, direkte og indirekte, nå 229 eiendommer. 

- En attraktiv eiendomsportefølje som i tråd med vår strategi samlet sett består av velholdte bygg på attraktive handelspunkter med solide leietakere i langsiktige leieforhold, sier AKAs adm. dir. Jane K. Gravbråten.

Ambisjonen om videre vekst i eiendomsporteføljen står fortsatt like sterkt. I tillegg gir langsiktig finansiering, aktiv styring av renterisiko og god likviditet et godt utgangspunkt for AKA til å fortsatt være fremoverlent i eiendomsmarkedet i tiden fremover. - AKA har hatt en fantastisk reise så langt og vi er stolte av de gode resultatene, men fortsatt er mye ugjort og hovedfokus er videre vekst, sier Jane.

 

Les AKAs delårsrapport for 3. tertial 2021 her.

 

Nøkkeltall AKA konsern inkl. deleide selskaper pr. 31.12.2021.