Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

AKA leverer fortsatt solide resultater

AKA kan vise til et godt resultat for 2022. Investeringer i videreutvikling av eksisterende eiendomsportefølje har vært hovedprioritet i et år med lav aktivitet i transaksjonsmarkedet.

Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.
Finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm. direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Foto: Per Tore Molvær.

Resultat før skatt for 2022 ble 160,9 mill. kroner, en nedgang sammenlignet med rekordåret 2021 som var preget av betydelig gevinst fra salg av eiendom. Samlet var leieinntektene 631,0 mill. kroner, noe som var en vekst på 20,7 mill. kroner målt mot 2021. Veksten i leieinntektene er drevet av kjøp av nye eiendommer, økt leie fra investering i eiendomsporteføljen samt årlig oppregulering av husleier.

Korrigert for salgsgevinst og andre ekstraordinære resultatposter var det underliggende resultatet 168,6 mill. kroner, noe som var 21,4 mill. kroner lavere enn i 2021. Økte leieinntekter i 2022 ble motvirket av høyere finanskostnader som følge av økende rentenivå gjennom året.

- I et år med ustabile forutsetninger og krevende markedsforhold produserer konsernet meget solide resultater og kan vise til god lønnsomhet fra drift og forvaltning av eiendomsporteføljen, sier finansdirektør Thomas A. Simonsen.

Investeringer og eiendomsporteføljen

Konsernet har i løpet av 2022 investert i seks nye handelseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på 347 mill. kroner. Eiendommene har lange leiekontrakter med solide og kjente motparter innen dagligvare, byggevare og faghandel.

-  Transaksjonsmarkedet for eiendom bremset kraftig opp utover i 2022 grunnet økende renter og usikkerhet hos aktørene knyttet til finansielle forutsetninger, men vi er meget fornøyde med våre gjennomførte eiendomskjøp som passer godt inn i vår solide portefølje, sier AKAs investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

I tillegg til å investere i nye næringseiendommer er et viktig kjerneområde for AKAs virksomhet å videreutvikle eiendommene i porteføljen. Det ble i løpet av 2022 igangsatt og ferdigstilt mange utviklingsprosjekter ved eiendommer i tett samarbeid med leietakerne, og samlet sett var disse investeringene historisk høye i 2022.

P.t. eier AKA, direkte og indirekte, en landsdekkende eiendomsportefølje bestående av over 527.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 235 eiendommer og 440 leieforhold. Eiendommene har en samlet årsleie på ca. 819 millioner kroner, hvorav 54 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid er 7,4 år og 98,8 % av arealet er utleid.

2023

Strategien og ambisjonen om videre vekst i eiendomsporteføljen er fortsatt gjeldende, og AKA skal være aktiv i transaksjonsmarkedet for handelseiendom også i tiden fremover. I tillegg skal vi sørge for best mulig forvaltning av våre eksisterende eiendommer og leieforhold.

- Med et solid finansielt fundament basert på sterk likviditet, langsiktig finansiering og aktiv styring av renterisiko er konsernet i god posisjon for å nå sine fremtidige mål. Videre vil kompetansen og engasjementet i organisasjonen gi oss gode forutsetninger for å skape nye suksesshistorier sammen med våre leietakere, sier adm. direktør Jane K. Gravbråten.

I arbeidet med å fortsatt innfri visjonen om å «være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelseiendommer» er bærekraft et sentralt tema. Det er identifisert konkrete tiltak og etablert flere prosjekter knyttet til operasjonaliseringen av bærekraftstrategien, som i stor grad avhenger av å gå i takt med våre leietakere for å oppnå gjensidig nytte.

Les AKAs årsrapport for 2022 her.

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per april 2023.

 

Nøkkeltall AKA konsern per 31.12.2022.