Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

AKA innfridde forventningene i 1. tertial

Regnskapet for 1. tertial 2022 viser nok et solid delårsresultat for AKA-konsernet med økte leieinntekter og gode resultater fra underliggende drift og forvaltning av eiendomsporteføljen.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
AKAs finansdirektør Thomas Simonsen og adm. dir. Jane K. Gravbråten.
AKAs finansdirektør Thomas Simonsen og adm. dir. Jane K. Gravbråten.

Leieinntektene i 1. tertial var 208,6 mill. kroner, en økning på 12,3 mill. kroner mot tilsvarende periode i fjor. Økningen tilskrives gjennomførte eiendomsinvesteringer samt årlig KPI-regulering av husleiene. Resultat før skatt var 65,1 mill. kroner, mot 107,9 mill. kroner per 1. tertial 2021. Nedgangen i resultat før skatt mot i fjor er relatert til resultatført gevinst fra salg av eiendom i 2021. Finansdirektør Thomas Simonsen konstaterer at AKA har innledet året bra og at resultatet totalt sett er i tråd med budsjett.

- Fundamentet til AKA er meget solid og vi har et bra utgangspunkt for å prestere gode resultater i tiden fremover. Vi er godt sikret mot kommende renteøkninger og har kapital til å fortsatt være en synlig aktør i transaksjonsmarkedet, sier finansdirektøren.   

AKA har i løpet av tertialet overtatt to nye eiendommer. Et handelsbygg på Stord og et byggevarehus i Askim med henholdsvis Brødrene Dahl og Neumann Bygg som leietakere, begge på lange leiekontrakter. Videre er AKA involvert i flere prosesser for kjøp av eiendom som forventes å bli gjennomført i løpet av året.

- Eiendomsmarkedet har i løpet av 1. tertial vært attraktivt for investorer og handelseiendommer har vært høyt priset. Basert på økende inflasjon og renter blir det interessant å følge utviklingen i dette markedet fremover. Som en aktør med langsiktige ambisjoner om videre vekst vil vi fortsette å søke lønnsomme eiendomsinvesteringer, uttaler adm.dir. Jane K. Gravbråten.

Etter full gjenåpning av samfunnet etter covid-19 har arbeidet med løpende drift og forvaltning av eiendommene normalisert seg. Etterspørselen og investeringsviljen hos leietakerne er god, med et felles ønske om fortsatt samarbeid rundt videreutvikling av eksisterende eiendommer. Samtidig ser AKA på potensiale for ytterligere utviklingsprosjekter på eksisterende tomtearealer. Det har i løpet av 1. tertial blitt ferdigstilt flere utviklingsprosjekter i samarbeid med leietakere, blant annet for NorgesGruppen, Reitan og Coop. Videre har oppføring av elbilladere på flere eksisterende eiendommer fortsatt i 2022.

- Vi ser at etablering av ladepunkter bidrar til å ytterligere forsterke attraktiviteten på disse handelsdestinasjonene og er et konkret eksempel på operasjonaliseringen av tiltak som bidrar til «det grønne skiftet», sier eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Stadig økt fokus på bærekraft og overordnede klimamål stiller krav og forventninger til aktørene innen eiendomsbransjen. I desember tiltrådte Kari-Anne Wolff-Skjelbred stillingen som direktør for organisasjon og bærekraft i AKA, og selskapet setter bærekraft høyt på agendaen. Godt samarbeid internt mellom organisasjonen, styret og eierne samt eksternt med våre leietakere er en viktig forutsetning i det videre arbeidet knyttet til ESG.

Per 1. tertial 2022 eier AKA, direkte eller indirekte, en landsdekkende eiendomsportefølje bestående av 515.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 230 eiendommer med en samlet årlig leieinntekt på 749 mill. kroner, hvorav 53 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var per april 7,3 år og ledig areal utgjorde 0,7 %.

 

Les AKAs delårsrapport for 1. tertial 2022 her.

 

Nøkkeltall AKA konsern per 1. tertial 2022.

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per 1. tertial 2022.