2020 ble et rekordår for AKA-konsernet

AKA kan se tilbake på et annerledes og meget produktivt driftsår, og leverer det beste konsernresultatet noensinne.

Adm. direktør Jane K. Gravbråten og finansdirektør Thomas A. Simonsen.
Adm. direktør Jane K. Gravbråten og finansdirektør Thomas A. Simonsen.

Konsernets resultat før skatt endte på 257,7 mill. kroner mot 137,4 mill. kroner året før. Økningen skyldes resultatført gevinst fra salg av eiendommer i 2020 med 95,1 mill. kroner, samt positive resultatbidrag fra tilveksten i eiendomsporteføljen i 2019 og 2020. Korrigert for salgsgevinster var det en underliggende vekst i resultat før skatt på 26,5 mill. kroner (20 %) sammenlignet med 2019.

Totale leieinntekter var i 2020 på 569,1 mill. kroner, en økning på 64,2 mill. kroner sammenlignet med 2019. Økningen forklares med nye investeringer i løpet av året, helårseffekt av investeringene gjennomført i 2019, samt KPI-regulering av eksisterende leier.

- Kjernevirksomheten til AKA leverer som aldri før og vi har fått bekreftet at eiendomsporteføljen har stått seg veldig godt gjennom pandemien. Bak tallene er det mange dyktige medarbeidere, leietakere og samarbeidspartnere som har vært løsningsorienterte i en krevende tid, sier finansdirektør Thomas A. Simonsen.

Covid-19

Alle AKAs leietakere har i løpet av 2020 vært berørt av covid-19-pandemien, men likevel i langt mindre grad negativt sett enn mange andre virksomheter. - Året sett under ett har dagligvarebransjen opplevd en ekstraordinær vekst i omsetning som følge av innførte smittevernstiltak, herunder stengte grenser, restauranter og serveringssteder, sier adm. direktør Jane K. Gravbråten. - Også aktørene innen bredt vareutvalg, energistasjoner og byggevarehus har hatt en kraftig vekst i forbindelse med blant annet endret reise- og feriemønster, samt forbrukernes økte fokus på hus, hjem og hage.

Eiendomstransaksjoner

I løpet av fjoråret investerte AKA i 10 nye næringseiendommer og én utviklingstomt, med en samlet brutto eiendomsverdi på ca. 720 mill. kroner. I tillegg ble det solgt 13 handelseiendommer til en brutto eiendomsverdi på ca. 431 mill. kroner. Netto ga dette en økning i utleieareal på ca. 21.000 m² i konsernet. Hovedvekten av overtakelsene er eiendommer som har lange leiekontrakter med solide og kjente motparter innen dagligvare, bredt vareutvalg og faghandel.

2021

Ambisjonen om fortsatt vekst i eiendomsporteføljen står ved lag. AKA har hittil i år investert for nærmere en halv milliard kroner, samt gjennomført salg av kontoreiendom på Ringerike som et naturlig steg mot en rendyrket handelseiendomsportefølje. Vi vil være synlig i transaksjonsmarkedet for handelseiendom også i tiden fremover. I tillegg skal vi sørge for at våre eksisterende 234 eiendommer og over 350 leieforhold får best mulig oppfølging i en tid som fortsatt er preget av covid-19-pandemien.

 

Nøkkeltall AKA konsern inkl. deleide selskaper pr. 31.12.2020.

 

 

Hensyntatt transaksjoner hittil i år har AKA konsern inkl. deleide selskaper følgende nøkkeltall pr. 22.4.2021:

Nøkkeltall AKA konsern inkl. deleide selskaper pr. 22.4.2021.